Ahmet Saki Derin

Aslen Konyalı bir aileden gelen Ahmet Saki Bey, 1876 yılında Resmo'da (Girit) doğdu. Babası, Resmo Evkaf ve Eytam Maarif Meclisi Reisi Edhem Bey'dir. Galatasaray Lisesi'nde ve Hukuk Mektebi'nde okudu. Fransa'da ihtisas ve doktora yaptı. Mülkiye'de müderris olarak Hukuku Esasiye ve Fransızca derslerini okuttu. Galatasaray Lisesi'nde Kavanin, Lisan ve Kitabet dersleri hocalığı yaptı. Eğitimciliğinin yanı sıra avukat olarak uzun yıllar çalıştı. 20 yıl Tütün Reji İdaresi'nin avukatlığını ve hukuk müşavirliğini yaptı. Ahmet Saki Bey, 1923'ten 1931'e kadar, II. Ve III. Dönem Antalya mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu. Burada altı yıl Meclis Adalet Encümeni azalığı yaptı, bunun yanında Layiha, Nizamname-i Dahili, Mübadele, İmar ve İskan, Kavanini Maliye ve Memurin komisyonları üyeliklerinde bulundu. Rehin ve Teminat, Muhamat Kanununun değiştirilmesi, açıkta kalan öğretmenlerin tam aylık almaları, Umumi Af Kanununa ek yapılması, rehin ve teminat, karşılıksız çekler, dava vekillerinin mesleki faaliyetleri, Umum Memurin Kanunu hakkında, Teşkilâtı Esasiye Kanununun değiştirilmesi ve Memurin Kanunu konularında teklifler hazırladı ve kanunlaşmalarını sağladı. Fransızca ve Rumca bilen Ahmet Saki Bey'in, Fransızca "Etude Sociologique' adlı bir kitabı ve pek çok hukuki ve tarihi telif eseri vardır. Bunların dışında siyasi ve sosyal içerikli Fransızca ve Türkçe makaleleri yayınlanmıştır. Montesqieu'nün "Romalıların Yükseliş ve Çöküşü' adlı eserini tercüme etmiştir. Türk Maarif Cemiyeti'nin (Türk Eğitim Derneği) kurucu üyelerinden olan Ahmet Saki Bey 23 Mayıs 1944'te vefat etti

Bibliyografya

Etude Sociologique(), Tedrisat-ı Medeniye ve Ahlak-ı İçtimaiye(1327), Hukuk-u Esasiye (), Kavanin (), Osmanlı Milleti ()