Ahmed Hilmi (Filibeli)

Şehbenderzade Ahmed Hilmi, 1865 yılında şimdi Bulgaristan sınırları içinde kalan Filibe'de doğdu. İlk tahsilini Filibe'de yaptıktan sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Sultanisi'nden mezun oldu. Düyun-u Umumiye İdaresi'ne girerek memuriyet hayatına başladı (1890). Vazifeli olarak Beyrut'a gönderildi. Burada Jöntürkler'le ilgi kurdu, büyük ölçüde onların etkisiyle Mısır'a kaçtı. Mısır'da iken Terakki-i Osmani Cemiyeti'ne girdi. 1901'de İstanbul'a döndüyse de siyasi suçlu olarak yakalanıp Fizan'a sürüldü. Fizan'da iken, belki sürgün hayatının etkisiyle tasavvufa merak sardı, Arusi tarikatına girdi. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra tekrar İstanbul'a döndü ve "İttihad-ı İslam" adlı haftalık gazeteyi çıkardı (1908). "İttihad-ı İslam"ın kapanması üzerine "İkdam", "Şehbal" ve "Tasvir-i Efkar"da siyasi ve felsefi yazılar yazdı. 1910'da ise "Hikmet Ceride-i İslamiyesi"ni çıkardı ve Hikmet Matbaa-ı İslamiyesi'ni kurdu. 1911'de hem gazetesi hem de matbaası süresiz kapatılarak kendisi Bursa'ya sürüldü. 1912 Ağustosunda Hikmet'i yeniden çıkarmaya başladı. Şehbenderzade 1908'den sonra bir müddet Darülfünun'da felsefe dersleri müderrisliği de yaptı. Darüşşafaka'nın temelini teşkil eden Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye azalığında bulundu. Ahmed Hilmi 1914'te ani olarak vefat etti.

Bibliyografya

Vay Kız Beğciği Seviyor (1908), Amak-ı Hayal (1910), Öksüz Turgut (1910), İstibdadın Vahşetleri Yahud Bir Fedakarın Ölümü (1910), Tarih-i İslam (1910), Müslümanlar Dinleyiniz (1910), Akvam-ı Cihan (1911), Yirminci Asırda Alem-i İslam ve Avrupa (1911), Türk Ruhu Nasıl Yapılıyor? (1911), Allah'ı İnkar Mümkün müdür? (1911), Yeni Akadi: Üssü İslam (1913), Darülfünun Efendilerine Tahriri Konferans: Hangi Mesleki Felsefeyi Kabul Etmeliyiz? (1913), İki Gavs-i Enam: Abdulkadir ve Abdusselam (1913), Huzur-ı Akl ü Fendi Maladdiyün Meslek-i Dalaleti (1914), Cihad-ı Ekber'e (1914), Beşeriyetin Fahr-i Ebedisi Nebimizi Bilelim (1915), Muhalefetin İflası (1915), Senusiler ve Abdülhamid (2002)