Ahlâk

Yazar : Hilmi Ziya Ülken
Yayın Tarihi : 1946
Sayfa Sayısı : 310
Ölçü : 0 x 0 cm
Yayınevi : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Bir Ahlâk kitabı yazmak tasavvuru uzun zamandanberi zihnimi işgal ediyordu. Bununla beraber, teorik ahlâkın dayanması lâzımgelen felsefî esaslar hakkındaki düşüncelerimi anlatmak fırsatını bulamadan böyle bir teşebbüse girmenin doğurabileceği güçlükleri ve mahzurları-da göz önüne almıyor değildim. Netekim daha on altı yıl önce yine ahlâka dair bir küçük kitap yazdığım zaman aynı mahzurlar karşısında bulunuyordum. Orada, hiç değilse böyle bir ahlâk taslağına temel olabilecek felsefî düşünceler üzerinden çok acele olarak geçmeye kalkışmıştım. Şimdi ise doğrudan doğruya ahlâk dersinin maddeleri içerisine kendimi bağlı gördüğüm için bu tarzda bir geniş kadro ile işe girmeyi aklıma getirmedim. Vakıa bu kitab, önceden hazırlanmış ve sırf bir eser olmak üzere yazılmış olmaktan çok uzaktır. 1944 - 1945 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde verdiğim ahlâk dersine ait notların basılması suretile vücuda gelmiştir. Bundan dolayı gerek meseleleri sıralayış tarzı, gerek ifadesi bakımından didaktik olmak endişesi bir çok noktaları lüzumundan fazla uzatmaya, ve bazı kısımları da -tersine olarak - kısa kesmeye beni mecbur etti. Meselâ ders zaruretle-rile ahlâk teorilerinin izah ve tenkidine aid olan fasıllara fazlaca yer ayırdım. Eğer doğrudan doğruya bir kitap yazmış olsaydım ihtimal ki bu teorilere daha umumî olarak bakar ve onlardan ne dereceye kadar ayrıldığımı asıl meseleleri tetkike girişirken söylerdim...
******