Ahlak Tarihi İkinci Kitap

Yazar : Prof. Fındıkoğlu
Yayın Tarihi : 1944
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 70
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Gençlik Kitabevi Neşriyatı
Bahsi Geçen : Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Lisani izahat Her şeyden evvel kullanacağımız ıstılahlar hakkında birkaç söz söylemek lazımdır. Bilhassa ıstılah anarşisi içinde bulunduğumuz malumdur. Beş veya on sene ara ile yazılmış felsefe kitaplarının kullandığı terminoloji, felsefe mensuplarını gerçekten şaşırtmaktadır. Mamafih ıstılahların hecelerine değil, manalarına nüfus edilirse, anarşiden mümkün mertebe korunulabilir. Sinizm'i Fransızca "Cynisme" den çeviriyoruz Almanlar "Kynismus" diyorlar. Kelimenin aslı Yunanca "Köpek- Kunos" kelimesinden geliyor. Bu hususta iki rivayet vardır. Birinciye göre mektebin şefi olan Antislen, daha Sokrat zamanında Atina'da Kynosarges isimli bir mahalde tedrisatta bulunurdu. Bu mahal isminden yapılmış bir ad altında mektep meşhur oluyor. Diğer bir rivayete göre Antislen ve talebeleri, Atina yollarından geçenleri yolunu keserek istihza ederlermiş. Bu hal sokaklarda köşe başlarında bulunan köpeklerle bir benzerlik arzetmektedir. Hatta mektep mensuplarının "köpeğ"i bir nevi totem addeyledikleri de söyleniyor. İçtimai ahlak kaideleriyle alay etmeleri köpekçe, mütevazı bir hayat yaşamaları, onların bu sıfat ile yâd edilmelerine sebep olmuş. Fakat başkaları tarafından değil, daha ziyade kendileri tarafından ve iftiharla. Böylece isimlendikleri zan olunuyor. Bu kelime, İslam ve Türk felsefesine olduğu gibi tercüme edilerek "Kelbiye" denmiştir. Mektebin mensuplarına da umumiyete Kelbiyyun denir. Bu Arapça ıstılahın yaşayıp yaşayamayacağı hakkında birşey söyleyemeyiz.
******