Abide Şahsiyetler

Yazar : Samiha Ayverdi
Yayın Tarihi : 1976
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 271
Ölçü : 13,5 x 20 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı

1969' da yayınlanmasına başlanıp kısa zaman içerisinde 66 sayısı çıkarılan "1000 Temel Eser" serisine, kaldığı yerden aynı hız ve inançla yeniden devam ediyoruz. Devlet eliyle tek "milli kültür serisi"ni teşki1 eden "1000 Temel Eser"in, her köyde kurulacak bir kitaplığa temel olması esas alınmıştır. "1000 Temel. Eser", çok kısa bir sürede aydın çevrelerimizin fikri ihtiyacını karşılamış, hemen her sayısı yayınından sonra tükenmiş, birçok sayısının yeniden basılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bakanlığımız, bugünkü fikir ve inanç buhranı yaratma gayretleri karşısında milli ve fikri ihtiyaçlarımıza cevap teşkil etmek üzere, "Milli Kültür Yayınları" işini, milli birlik ve yükselişimizin hayati temel davası olarak, daha ihatalı surette ele almağa karar vermiştir. Çok zengin ve çok yönlü olan milli kültür ve san'atımızın geçmişini ve halini işleyip yaymak ve geleceğini hazırlamak; Türk halkını, Türk gençliğini, Türk çocuklarını her türlü bozguncu cereyanlardan, çeşitli zararlı yayınların tesirinden kurtarmak ve korumak üzere, her kitle ve seviyeye hitap eden değişik kitap serileri ve muhtelif dergiler yayınlanacaktır. Bu ciddi yayınlar, milli kültürümüzün ve aynı zamanda objektif ilmin mahsulü olan bilgileri ve fikirleri milletimize sunacak, umumi efkârımızın konular ve meseleler üzerinde kendi hüküm ve kanaatini hâsıl etmesine ve doğru yolu seçmesine yardımcı olacaktır. Medeniyet, çağımızın teknik icat ve gelişmeleri ve süratli yayılma imkânları muvacehesinde büsbütün beynelmilel bir mahiyet kazanırken, kültürler milletlere has karakterlerini muhafaza etmektedirler ve daima edeceklerdir. Çünkü Kültürler, milletlere şahsiyetlerini veren, onların benliğini yapan, diğer milletler arasındaki yerlerini tayin eden maddi ve manevi varlık ve değerlerin bütünü, muhassalası, özüdürler. Milli kültürler ve milletlere has değerler bir milletin tarihi boyunca yavaş yavaş teşekkül ederler ve zaman içerisinde onları diğer milletlerden ayıran hususiyetler olarak belirir ve şuur halinde gelişirler. Edebiyatta, fikir hayatında, sanatın her dalında, folklorda velhasıl milli kültürün her alanında bu böyledir... Rıfkı DANIŞMAN - Kültür Bakanı
******Samiha Ayverdi