Abdullah Paşa (Kölemen)

Harbiye Nazırı Mareşal Abdullah Paşa 1846 yılında Trabzon'da doğdu. Babası Türk Kölemenlerinden Mısır Ordusu'nda Süvari Miralayı (Albayı) Rüstem Bey'dir. İlköğrenimini Trabzon'da yaptı, bilahare İstanbul'a giderek Galatasaray Sultanisi'nde devam etti, tahsilini Bursa İdadisi'nde tamamladı. 1877'de Harp Okulu'na girdi, orayı birincilikle bitirerek subay olarak çıktı. Daha sonra Harp Akademisi'ne devam ederek 1881'de Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. Kolağası olarak Hicaz Tümeni Kurmay Başkanlığı'nda görevlendirildi, burada iken Hicaz ve Mısır'daki askeri görevlerini muvaffakiyetle başardı.   Mesleki yönden derin bilgiye sahip olan Abdullah Paşa, Harp Akademisi'nde yıllarca "tabiye tatbikatı', "kurmay ödevleri' öğretmenliklerinde bulundu. Albay iken Viyana Ataşemiliterliğe getirildi. Korgeneral rütbesinde iken Musul Valiliği'nde, muvakkat elçiliklerde bulundu. Lahey Konferansı'na Askeri Murahhas olarak iştirak etti. Meşrutiyet'ten sonra 4.Ordu, bilahare 2. Ordu Mareşalliklerinde bulundu. 1910'da "Tasfiye-i rütep' Kanunu mucibince rütbesi Orgeneralliğe indirildi. 1911'de 1. Redif Müfettişi oldu, Karadağ'a karşı Arnavutluk'ta toplanan ordunun komutanlığına tayin edildi.    Askeri Şura'da bulunan Abdullah Paşa, 1911'de Anadolu Garp Ordusu Komutanı, Balkan Savaşı'nda Şark Ordusu Komutanı vazifelerini yaptı ve bundan sonra 1914 tarihinde emekliye ayrıldı. Abdullah Kölemen Paşa; 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Savaşı'na, 1912-1913 Balkan Savaşı'na, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Tevfik Paşa Kabinesi'nde bir buçuk ay Harbiye Nazırlığı'nda bulunduktan sonra istifa etti.   Zekası, çalışkanlığı ve doğruluğu ile tanınan bu değerli komutan, çok dürüst, vicdanlı ve vatansever bir şahsiyetti. "Goltz' Paşa ile çok zaman birlikte çalıştı, beraber Balkan Savaşı'na dair yaptıkları haritalar basılı kitap olarak yayımlandı. Abdullah Paşa, 25 Nisan 1937'de vefat etti.

Bibliyografya

Balkan Harbi'nde Şark Ordusu Komutanı Abdullah Paşa'nın Hatırası

Oktay Aras Kitaplığındaki Abdullah Paşa (Kölemen) kitapları (1)