501 - 1982 Yılı Galatasaray Lisesi Mezunlar Yıllığı

Yazar : Kolektif
Dil : Türkçe
Ölçü : 25 x 34 cm

Reisicumhur Hazretleri 2 Kânunuevvel Salı günü saat ikiyi kırk geçe mektebimize teşrif buyurdular. Maiyet Devletlerinde Dahiliye Vekili beyefendi ile birçok mebus beyefendiler bulunuyordu. Evvela yedinci sınıfın Türkçe dersine girdiler. Muallim bey imla yazdırıyordu. Derse devam edilmesini emrettiler. Sıralar arasında dolaşarak talebe efendilerin yazılarını tetkik buyurdular ve iyi yazdıklarını söylediler. Bilahare altıncı sınıfın Resim dersine girdiler ve aynı surette resimleri ve modelleri tetkik buyurdular. Sekizinci sınıfın da Vatanı Malumat dersinin tahriri yoklama imtihanında bulunup talebenin evrakını tetkik buyurdular Bilahare Ticaret ve Bankacılık Kısmı son sınıfını ziyaret buyurdular. Bu kısım hakkında emrettikleri izahat kendilerine arzolundu. Bu sınıfta talebe efendilerin kitap ve defterlerini muayene ve tetkik buyurdular. Ticaret Kısmından sonra 9. sınıfın Riyaziye dersinde hazır bulunarak Cebir dersine kalkmış olan bir talebeyi dinlediler. Derslerden sonra mektebin her tarafını gezdiler. Kimya ve Fizik Laboratuvarlarında, Ulumu Tabiiye ve Fizik dershanelerinde, Müzelerde ve bilhassa Konferans salonunu gezdiler. Buralarda talebenin istifadesi hakkında emir buyurdukları birçok malumat kendilerine arzolundu. Bilahare mektebin kütüphanesini gezdiler. Ve Hatıra defterini imzaları ile tezyin buyurdular Şükrü Kaya Beyefendiyle Sabık Nafia Vekili Recep Beyefendiye "Galatasaray Lisesinin yemekhane ve yatakhaneleri ile Harbiye Mektebinin yemekhane ve yatakhaneleri mukayese edilmek lazımdır' buyurdular. Sonra bendenize "Daireniz uzak mı? Artık oraya gidelim' emrini verdiler Gazi Hazretleri Müdüriyet odasında da 15 dakika kadar istirahat buyurdular ve bendenize yerime oturmak emrini verdikten sonra birçok sualler sordular…
******