1946-1956 Yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi

Yazar :
Yayın Tarihi : 1963
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 795
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Bahsi Geçen : Ata Çorakçı

1946 yılında yürürlüğe giren Üniversiteler Kanununun Teknik Üniversite hayatında yaptığı büyük değişikliği gözönünde bulunmak suretiyle ve bunu bir dönüm noktası alarak 1946 - 1956 seneleri arasındaki on yıllık muhtar Teknik Üniversite çalışmalarını aksettiren bir eser neşrinin uygun olacağı hususu ilk önce İnşaat Fakültesince ele alınmış ve bu hususta ön çalışmalar yapılmıştır. Ana hazırlığı bu şekilde tamamlanan teklif Senatoda incelenmiş, 1944 yılında kazandığı Üniversiter hüviyetinin 1946 da kanunla verilmiş tüzelkişilik dönemine kadar olan fasıla da bir bağlantı olarak kısaca bahis konusu edilmek kaydıyla İnşaat Fakültesinin bu teklifi kabul olunmuştur. İşin yürütücülüğü için de, İnşaat Fakültesinden Ord. Prof. Dr. Necati Engez, Mimarlık Fakültesinden Prof. Kemal Ahmet Aru, Makina Fakültesinden Prof. Lütfullah Ulukan, Elektrik Fakültesinden Prof. Dr. Adnan Ataman, Maden Fakültesinden de Prof. Dr. İhsan Ketin'den müteşekkil bir heyet, Fakültelerinin muvaffakiyetle, tespit olunmuştur. Bu komite, kitaba girecek bilgileri iki bölümde tertip ve tasnif ederek, bunların hazırlanması yolunda teşebbüse geçmiştir. Fakültelerle ilgili konuların tek istikamette bir kişi tarafından yazılmasının istenilen sürati sağlayamayacağı, tamamlayıcı malumatın da vasıtalı yoldan teminindeki zorluk gözönünde bulundurularak bu yazıların sekreterleri tarafından hazırlanması uygun bulunmuş ye çalışmalara girişilmiştir. Menşelerindeki belgelerden faydalanılarak hazırlanan metinler yürütücü komisyon tarafından incelendikten sonra kitaba girebilecek şekilleriyle kabul ve basılmalarına da müsaade olunmuştur. "1946 -1956 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi', bir tetkik ve terkip gayretinin mahsulüdür. Bu eser, bir taraftan kuruluşu, yapısı ve gelişmesiyle Üniversitemizin bir cephesini, bir taraftan da on yıllık çalışmaların mukayeseli seyrini ele almıştır. Emekleri geçmiş bulunan ilgililere Üniversite adına teşekkür eder, bundan sonraki on yıllık ikinci eserin, daha mükemmel olmasına çalışılacağı yolunda özlü gayretlerin harcanacağını umarım.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ata Çorakçı Kitapları (1)