1914 - 1918 Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik?

Yazar : Ziya Şakir
Yayın Tarihi : 1944
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 328
Ölçü : 14,5 x 20 cm
Yayınevi : Muallim Fuat Gücüyener

29 Teşrinievvel 1330 günü Babıali'de Rusya, Fransa, İngiltere hükümetleriyle harp haline girildiğine dair vükela heyeti tarafından yazılan mazbata, Sadrazam Sait Halim Paşanın yaverlerinden biriyle Sultan Reşad'a gönderilirken Üsküdar cihetinde de mühim bir harp manevrası icra ediliyordu. Bahriye Nazırı Cemal Paşa, mazbatayı imza eder etmez, derhal Üsküdar'a koştu. Çünkü ayni zamanda ikinci ordu kumandanlığı da uhdesinde bulunduğu için, yapılan manevrada ordu kumandam sıfatıyla hazır bulunması icap ediyordu. Manevranın mevzuu, şundan ibaretti: Almanyalı miralay Nikolay Beyin kumandasında. bulunan üçüncü fırka, Çamlıca tepesini müdafaa edecekti. Miralay Mahmut Kamil Beyin kumanda ettiği beşinci kolordu da Erenköy cihetinden taarruza geçecek, Çamlıca tepesini hücumla zapteyliyecekti. Manevra muvaffakiyetle neticelendi. Ve şimdi sıra, ordu kumandanı Cemal Paşanın usulen tenkidine geldi. Manevraya iştirak etmiş olan dört fırkanın ümera ve zabitanı Çamlıca tepesinde toplandı. Cemal Paşa, tenkidine başladı. Fakat bu mevzu üzerinde sözü uzatmadı... Birdenbire sert, fakat şen bir tavır alarak: - Arkadaşlar!.. Bu vesile ile size mühim bir müjde vereceğim. Diye bağırdı. Ordu kumandanının bu sözleri, bir an içinde herkese büyük bir merak ve heyecan verdi. Yalnız sesler değil, nefesler bile kesildi. Bütün gözler ve kulaklar Cemal Paşaya çevrildi... Ordu kumandanı, dik ve gür sesle, sözlerine şöylece devam etti…
******Ziya Şakir