1855'de Türkiye Cilt 2

Yazar : F.H.A. Ubucini
Yayın Tarihi : 1977
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 149
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Tercüman 1001 Temel Eser

Tercümesini sunduğumuz eserin ("La Turquie actuelle", Paris, Librairie de L. Hachette, 1855) müellifi Jean Henri Abdolonyme Ubicini (1818-1884), Lombardiya asıllı bir ailenin çocuğu olup Fransa'nın Touraine kesiminde doğmuş, Versailles Lisesinde okumuş, birkaç yıl bir kolejde hocalık yaptıktan sonra 1846 'da seyahate çıkarak İtalya, Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Bükreş'te iken, 1848 ihtilalinin tesirleri Eflak'da da görülmüş ve Voyvoda mevkiini terke zorlanıp muvakkat hükümet kurulunca, Ubicini, kâtip olarak vazife almış, ancak Rusların bu harekâta cephe alıp Türk ve Rus kuvvetleri Bükreş'e girince, önce İstanbul'a, sonra da Paris'e dönmüştür. Rusya'nın kuvvet yoluyla Osmanlı İmparatorluğunu tasfiye ve buna mukabil Batı Avrupa devletlerinin Osmanlı safında yer alarak Kırım Harbinin zuhur ettiği bir devrede, Ubicini'nin Türkiye'ye ve Şark meselesine dair neşrettiği kitaplar büyük alaka gördü. Bunlardan ilki "Lettres sur la Turquie" (Cilt, Paris 1851; yeniden tertip edilmiş 2. baskısı, 1853; İtalyanca tercümesi Milano 1853. Gayr-ı müslim Osmanlı reayasından bahseden II. Cilt, 1854; I-II. ciltlerin İngilizce tercümesi, Londra 1856) olup bu eserin I. cildinin tercümesi, "Tercüman 1001 Temel Eser" serisinin 63-64. kitabı olarak neşredilmişti. Bu defa iki kitap halinde tercümesini takdim ettiğimiz ve neşir tarihini dikkate alarak "1855 'de Türkiye" diye adlandırdığımız "La Turquie actuelle", Tanzimat'ın Türkiye'de yerleşmesi, Osmanlı Devleti'nin merkez ve eyalet teşkilatı, idaresi, maliyesi, adliyesi, maarifi, ordu ve bahriye teşkilatı ile ticareti hakkında kısa bir "Giriş "ten sonra, Çanakkale Boğazı, Bursa, İstanbul ve Beyoğlu ile Saray, Babıali, memurlar, askerler, ulema, aile hayatı, kadın hukuku vs. hakkında Avrupalı okuyucuyu cezbeden bilgiler ihtiva etmektedir. Geçen asırda Türk Devleti'nin ve tebaasının bir Batılı gözüyle durumunu tespit eden bu eserin gerek müellifinin nisbi tarafsızlığı, gerekse bu devre ait Türkçe literatürün azlığı dolayısıyla Türk okuyucusunun da alakasını çekeceğini ümit ediyoruz.
******F.H.A. Ubucini

Oktay Aras Kitaplığındaki F.H.A. Ubucini Kitapları (1)